Slogan Hay Nhất

User Review
0 (0 votes)

Slogan Hay Nhất, Những Câu Nói làm thay đổi cuộc sống, những câu nói tạo động lực phát triển bản thân , những câu nói hay ý nghĩa trong cuộc sống

  • – Khi bạn chưa thay đổi thì người khác đã thay đổi
  • – khi bạn thay đổi thì họ đã thành công
  • Slogan :” Không quan trọng bạn đi nhanh hay đi chậm !
    Miễn bạn đi đúng hướng !”

 

 

error: Content is protected !!